preskoči na sadržaj

Srednja strukovna škola Samobor

Login

Slobodna radna mjesta

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


1. strukovnog učitelja – majstor/ica  kozmetičar/ka, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj 

2. nastavnik/nastavnica prve pomoći u cestovnom prometu, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno , 1 izvršitelj

3. nastavnik/nastavnica povijesti umjetnosti- rad na određeno, nepuno radno vrijeme, 1 sat nastave tjedno, 1 izvršitelj

4. nastavnik/nastavnica njemaškog jezika- rad na određeno, nepuno radno vrijeme, 12 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj

5. nastavnik/nastavnica matematike i računalstva- rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 10,5 sati nastave tjedno , 1 izvršitelj

Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst /“N.N.“ br. 126/2012/ i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N.N.“ br. 94/2013 i 152/2014/.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
Životopis, domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o radnom stražu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.
Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365 200.

Natječaj je otvoren od  1.12.2017. do  9.12.2017.

Slobodna radna mjesta

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


1. strukovnog učitelja – ing. elektrotehnike ili ing. računarstva, rad na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

2. nastavnik/nastavnica strojarske skupine predmeta - dipl. ing. strojarstva, rad na neodređeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

3. nastavnik/nastavnica psihologije - prof. psihologije, rad na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 4 sata tjedno, 1 izvršitelj

Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst /“N.N.“ br. 126/2012/ i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N.N.“ br. 94/2013 i 152/2014/.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
Životopis, domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o radnom stražu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.
Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365 200.

Natječaj je otvoren od  18.9.2017. do - 26.9.2017.

Slobodna radna mjesta

Samobor, 23.6.2017.

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


1. strukovnog učitelja – ing. elektrotehnike, rad na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

2. strukovnog učitelja – majstora kozmetičara, rad na određeno, skraćeno radno vrijeme, 1 izvršitelj

Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst /“N.N.“ br. 126/2012/ i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N.N.“ br. 94/2013 i 152/2014/.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
Životopis, domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o radnom stražu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.
Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365 200.

Natječaj je otvoren od  23.6. 2017. do -30.6.2017.

 
7.7.2017.
 
 Škola od Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji nije dobila suglasnost za objavu istih, stoga je natječaj za oba radna mjesta poništen.
Slobodno radno mjesto

2. svibnja, 2017.

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz  Samobora  raspisuje

NATJEČAJ

ZA  RADNO  MJESTO:                                                    

1.Prof./ica matematike i informatike – rad na određeno,  skraćeno radno                    vrijeme, 9,5 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj                       

      Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst   /“N. N.“ br. 126/2012./ i  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N. N.“ br. 94/2013. i 152/2014/.         

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili  preslici:

-Životopis,

-Domovnicu,

-Rodni list,

-Diplomu,

-Potvrdu o radnom stažu

-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.

Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na  adresu:  Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor,  s naznakom «za natječaj»

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon  01/3365-200.

Slobodna radna mjesta

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13 i 152/14)  te članka 86. Statuta Srednje strukovne škole,Samobor,  Školski odbor Srednje strukovne škole iz Samobora  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                                                                       

Kandidat za ravnatelja/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti:

- sveučilišni diplomski studij ili
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
- specijalistički diplomski stručni studij,

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti  u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- životopis
- domovnicu
- diplomu o završenom studiju
- dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit
- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih bili dužni steći),
- dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice),
- uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

                                                                       

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku  8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo škole ili preporučenom pošiljkom na adresu:                                                                  

 

Srednja  strukovna  škola

Andrije Hebranga 26, 10430 Samobor

s  naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati»                  

                                                                 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će  biti obaviješteni pisanim putem u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.     

U  Samoboru, 4. ožujka, 2016.  

preskoči na navigaciju