preskoči na sadržaj

Srednja strukovna škola Samobor

Login

Slobodna radna mjesta

Samobor, 23.6.2017.

 

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ
za radno mjesto


1. strukovnog učitelja – ing. elektrotehnike, rad na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj

2. strukovnog učitelja – majstora kozmetičara, rad na određeno, skraćeno radno vrijeme, 1 izvršitelj

Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst /“N.N.“ br. 126/2012/ i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N.N.“ br. 94/2013 i 152/2014/.
Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili preslici:
Životopis, domovnicu, rodni list, diplomu, potvrdu o radnom stražu, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.
Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na adresu: Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor, s naznakom „za natječaj“
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365 200.

Natječaj je otvoren od  23.6. 2017. do -30.6.2017.

 
Slobodno radno mjesto

2. svibnja, 2017.

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz  Samobora  raspisuje

NATJEČAJ

ZA  RADNO  MJESTO:                                                    

1.Prof./ica matematike i informatike – rad na određeno,  skraćeno radno                    vrijeme, 9,5 sati nastave tjedno, 1 izvršitelj                       

      Svi kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – Pročišćeni tekst   /“N. N.“ br. 126/2012./ i  Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi /“N. N.“ br. 94/2013. i 152/2014/.         

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti u izvorniku ili  preslici:

-Životopis,

-Domovnicu,

-Rodni list,

-Diplomu,

-Potvrdu o radnom stažu

-Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ali ne stariji od 6 mjeseci.

Zamolbe sa životopisom i dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati u roku 8 dana od objave natječaja na  adresu:  Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10430 Samobor,  s naznakom «za natječaj»

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon  01/3365-200.

Slobodna radna mjesta

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12,  94/13 i 152/14)  te članka 86. Statuta Srednje strukovne škole,Samobor,  Školski odbor Srednje strukovne škole iz Samobora  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za  izbor i imenovanje ravnatelja/ice

                                                                       

Kandidat za ravnatelja/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji može biti:

- sveučilišni diplomski studij ili
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
- specijalistički diplomski stručni studij,

- uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni  priložiti  u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

- životopis
- domovnicu
- diplomu o završenom studiju
- dokaz o položenom stručnom ispitu ako je prema zakonskoj obvezi kandidat morao polagati stručni ispit
- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate koji su ih bili dužni steći),
- dokaz o radnom iskustvu u odgojno-obrazovnom radu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika radne knjižice),
- uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana).

                                                                       

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku  8 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj omotnici osobno u tajništvo škole ili preporučenom pošiljkom na adresu:                                                                  

 

Srednja  strukovna  škola

Andrije Hebranga 26, 10430 Samobor

s  naznakom «Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati»                  

                                                                 

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će  biti obaviješteni pisanim putem u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.     

U  Samoboru, 4. ožujka, 2016.  

preskoči na navigaciju